Ống Nhựa uPVC Thoát

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC D21 Thoát 4.0 Ø21 1.00 ₫5,720.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D27 Thoát 4.0 Ø27 1.00 ₫7,150.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D34 Thoát 4.0 Ø34 1.00 ₫9,350.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D42 Thoát 4.0 Ø42 1.20 ₫13,860.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D48 Thoát 5.0 Ø48 1.40 ₫16,280.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D60 Thoát 4.0 Ø60 1.40 ₫21,010.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D75 Thoát 4.0 Ø75 1.5 ₫29,590.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D90 thoát 3.0 Ø90 1.5 ₫36,190.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC D110 thoát 3.0 Ø110 1.9 ₫54,560.00 Mét Thêm vào giỏ