Ống Nhựa uPVC Class 5

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 5 D42 25.0 Ø42 4.70 ₫40,590.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D60 16.0 Ø60 4.50 ₫65,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D75 16.0 Ø75 5.50 ₫96,030.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D90 12.5 Ø90 5.40 ₫112,970.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D110 12.5 Ø110 6.60 ₫169,620.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D140 12.5 Ø140 8.30 ₫240,900.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D160 12.5 Ø160 9.50 ₫338,140.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D200 12.5 Ø200 11.90 ₫531,190.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D225 12.5 Ø225 13.40 ₫670,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D250 12.5 Ø250 14.80 ₫825,440.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D280 12.5 Ø280 16.60 ₫1,028,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 5 D315 12.5 Ø315 18.70 ₫1,195,480.00 Mét Thêm vào giỏ