Ống Nhựa uPVC Class 4

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 5 D125 12.5 Ø125 7.40 ₫206,580.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D34 25.0 Ø34 3.80 ₫27,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D42 16.0 Ø42 3.20 ₫30,250.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D48 16.0 Ø48 3.70 ₫38,170.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D60 12.5 Ø60 3.80 ₫54,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D63 12.5 Ø63 3.80 ₫56,650.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D75 12.5 Ø75 4.50 ₫79,530.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D90 10.0 Ø90 4.30 ₫91,080.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D110 10.0 Ø110 5.30 ₫137,280.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D125 10.0 Ø125 6.00 ₫168,410.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D140 10.0 Ø140 6.70 ₫210,210.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D160 10.0 Ø160 7.70 ₫275,440.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D200 10.0 Ø200 9.60 ₫427,570.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D225 10.0 Ø225 10.80 ₫539,880.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D250 10.0 Ø250 11.90 ₫660,660.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D280 10.0 Ø280 13.40 ₫833,470.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D315 10.0 Ø315 15.00 ₫1,047,200.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D355 10.0 Ø355 16.90 ₫1,364,990.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D400 10.0 Ø400 19.10 ₫1,692,900.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D450 10 Ø450 21.50 ₫2,229,700.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D500 10.0 Ø500 23.90 ₫2,754,070.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 4 D630 10.0 Ø630 30.00 ₫4,375,250.00 Mét Thêm vào giỏ