Ống Nhựa uPVC Class 3

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 3 D21 25.0 Ø21 2.40 ₫11,000.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D27 25.0 Ø27 3.00 ₫16,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D34 16.0 Ø34 2.60 ₫18,590.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D42 12.5 Ø42 2.60 ₫24,420.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D48 12.5 Ø48 3.00 ₫30,360.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D60 10.0 Ø60 3.00 ₫43,340.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D63 10.0 Ø63 3.00 ₫45,760.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D75 10.0 Ø75 3.60 ₫63,140.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D76 10.0 Ø76 3.60 ₫66,330.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D90 8.0 Ø90 3.50 ₫73,370.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D110 8.0 Ø110 4.20 ₫114,730.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D125 8.0 Ø125 4.80 ₫133,760.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D140 8.0 Ø140 5.40 ₫163,350.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D160 8.0 Ø160 6.20 ₫225,610.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D200 8.0 Ø200 7.70 ₫351,450.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D225 8.0 Ø225 8.60 ₫441,760.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D250 8.0 Ø250 9.60 ₫547,360.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D280 8.0 Ø280 10.70 ₫683,760.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D315 8.0 Ø315 12.10 ₫863,060.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D355 8.0 Ø355 13.60 ₫1,110,120.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D400 8.0 Ø400 15.30 ₫1,578,500.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 3 D450 8.0 Ø450 17.20 ₫1,801,690.00 Mét Thêm vào giỏ