Ống Nhựa uPVC Class 1

Áp suất: Kích cỡ:
Tên sản phẩm Áp suất Kích cỡ Chiều dầy Giá (VAT) Đơn vị tính Giỏ hàng
Ống uPVC Class 1 D21 12.5 Ø21 1.50 ₫7,590.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D27 12.5 Ø27 1.50 ₫10,560.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D34 10.0 Ø34 1.60 ₫13,310.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D42 8.0 Ø42 1.80 ₫18,260.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D48 8.0 Ø48 2.00 ₫21,670.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D60 6.0 Ø60 1.80 ₫30,800.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D63 6.0 Ø63 1.90 ₫29,260.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D75 6.0 Ø75 2.20 ₫39,600.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D76 6.0 Ø76 2.20 ₫43,560.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D90 5.0 Ø90 2.20 ₫48,290.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D110 5.0 Ø110 2.70 ₫71,940.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D125 5.0 Ø125 3.10 ₫88,990.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D140 5.0 Ø140 3.50 ₫106,480.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D160 5.0 Ø160 4.00 ₫148,060.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D200 5.0 Ø200 4.90 ₫227,260.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D225 5.0 Ø225 5.50 ₫284,240.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D250 5.0 Ø250 6.20 ₫358,930.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D280 5.0 Ø280 6.90 ₫447,040.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D315 5.0 Ø315 7.70 ₫539,220.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D355 5.0 Ø355 8.70 ₫724,020.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D400 5.0 Ø400 9.80 ₫900,240.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D450 5.0 Ø450 11.00 ₫1,168,750.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D500 5.0 Ø500 12.30 ₫1,451,890.00 Mét Thêm vào giỏ
Ống uPVC Class 1 D630 5.0 Ø630 15.40 ₫2,294,600.00 Mét Thêm vào giỏ